Förnybara energikällor

Energi utvunnen ur sol, vin och vatten är våra viktigaste förnyelsebara energikällor. Det finns egentligen inga gränser när det gäller hur mycket energi vi kan utvinna från enbart solen men det är problematiskt, idag, att täcka tillräckligt stora ytor med solpaneler. Det är helt enkelt mer ekonomiskt, i de flesta fall, att utvinna energi ur fossila bränslen som olja och kol. Förnyelsebara energikällor förnyar sig i en så snabb takt att de inte kommer att ta slut inom överskådlig. Det satsas stora resurser idag på att utveckla teknik fö utvinning av förnyelsebar energi.

Ett positivt förslag från EU

EU presenterar nya förslag i ett energipaket som förhoppnings kan gör oss mindre beroende av ändliga, fossila, bränslen. Förslaget kan komma att ses som riktlinjer och underlag för politiker men det finns inga tvångsmedel med i bilden. Det återstår helt enkelt se hur väl vi lyckas leva upp till målsättningarna. Något som framhålls som negativt med flera förnyelsebara energikällor är att det ibland kräver stora ingrepp i naturen. Det är alltså inte alltid enkelt att göra en samlad bedömning av vad som är bra respektive dålig energi, ur miljösynpunkt. Det mesta talar dock för att det är förnyelsebar energi som är vår framtid. I alla fall om vi tänkt göra av med lika mycket som idag.

Vad menas med förnyelsebar?

Olja bildas naturligt när organiska ämnen utsätts för tryck nere i berggrunden. Det är alltså en förnyelsebar energikälla. Anledningen till att man inte talar om olja (alltså petroleum) som förnyelsebar är att det tar otroligt lång tid för olja att bildas och att man räknar med att det sker i en takt av ungefär 1 % av vår nuvarande förbrukning av olja. Samma sak gäller för kol och naturgas. Det sker en nybildning i naturen men den går så långsamt att nybildningen inte spelar någon roll i relation till vår förbrukning. Kärnkraft baseras också på en ändlig energikälla, även om den bör kunna räcka ganska länge.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Vgpower – Allt om kraftverk

 
 
splendid